Informacja o celach przetwarzania danych osobowych


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO) pragniemy Państwa poinformować, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: Administrator”) jest FUNDACJA INSTYTUT OCHRONY ZDROWIA (dalej: FIOZ) w Warszawie (ul. Filtrowa 70/5, 02-057 Warszawa), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr 0000415007, NIP: 7010337638, REGON: 146057410. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Zygmunta Glogera 2/11, 02-051 Warszawa lub drogą e-mailową pod adresem: biuro@fioz.org.pl.
  1. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu:

a) wykonania zawartej umowy tj. przeprowadzenia zapisów, organizacji i realizacji oraz zapewnienia uczestnictwa w konferencji Szczyt Zdrowie 2018 (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b „RODO”),

b) w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f „RODO”),

c) marketingu i promocji produktów i usług oraz przyszłych wydarzeń własnych i partnerów FIOZ, (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) oraz f) „RODO”),

d) wewnętrznych celów administracyjnych – prowadzenia statystyk, raportowania, weryfikacji i badania satysfakcji Uczestników (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) „RODO”).

  1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne do zawarcia i realizacji Umowy – tj. bezpłatnego udziału w konferencji Szczyt Zdrowie. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia i realizacji umowy – wzięcia udziału w konferencji.
  2. FIOZ nie przetwarza szczególnych kategorii danych osobowych ani danych osobowych dotyczących wyroków skazujących oraz naruszeń prawa lub powiązanych środków bezpieczeństwa.
  3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być upoważnieni pracownicy i przedstawiciele Administratora i podmiotów przetwarzających dane osobowe oraz inne niż wymienione powyżej podmioty współpracujące lub działające na zlecenie FIOZ. Dane mogą zostać ujawnione także właściwym organom, o ile będą one upoważnione zgodnie z obowiązującym prawem.
  4. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do odbiorców w państwach trzecich, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) lub organizacjach międzynarodowych. W przypadku, gdy przetwarzanie obejmowało będzie przesyłanie danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego, będzie ono odbywało się z wykorzystaniem standardowych klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską, w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych wymaganego przepisami prawa.
  5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych w punkcie 3:

a) w związku z realizacją zawartej umowy, do czasu jej zakończenia, po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń,

b) w związku z marketingiem produktów i usług oferowanych przez Administratora, do czasu wycofania zgody na takie przetwarzanie.

Dane w zakresie: imię i nazwisko, adres e-mail, mogą być przechowywane przez okres kolejnych 3 lat od momentu wystąpienia powyższych przesłanek dla celów dowodowych – dane te nie będą wykorzystywane do celów marketingowych.

  1. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:

8.1.     żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,

8.2.     żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,

8.3.     żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych,

8.4.     żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,

8.5.     wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/pana danych osobowych,

8.6.     przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,

8.7.     cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

8.8.     wniesienia skargi do organu nadzorczego.

  1. Z praw wskazanych w pkt. 9 powyżej można skorzystać poprzez:

9.1.     kontakt e-mailowy pod adresem: biuro@fioz.org.pl.,

9.2.     kontakt pisemny, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Zygmunta Glogera 2/11, 02-051 Warszawa.

10. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

11. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane elektronicznie, zgodnie z metodami i procedurami związanymi z celami przetwarzania, o których mowa w pkt. 2 powyżej.

Print Friendly, PDF & Email